top of page

PRIVACYBELEID

1.  ALGEMEEN 

Huidige privacyverklaring heeft tot doel u te informeren over de verwerkingen van persoonsgegevens die door Hilde Vanthuyne, erkend bemiddelaar in familiezaken, uitgevoerd worden. 

 

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is de eenmanszaak Hilde Vanthuyne, erkend bemiddelaar in familiezaken (hierna vermeld als “ik” of “mijn”), met vestigingseenheid te Ravenstraat 51 3000 Leuven, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0708.853.432

 

Als bemiddelaar vind ik de bescherming en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens uiterst belangrijk. De rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens, de beveiliging en vertrouwelijkheid ervan, is voor mij  van essentieel belang.  

 

Ik verbind mij er dan ook toe om uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder: de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (beter bekend als ‘GDPR’). 

2.  PERSOONSGEGEVENS DIE DOOR MIJ VERWERKT WORDEN 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik (gebeurlijk) verwerk:

 

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

 • Gegevens over uw activiteiten op mijn website

 • Bankrekeningnummer 

 • Gegevens die mij worden verstrekt door officiële overheden 

 

3.  DOELEINDEN EN WETTELIJKE BASIS VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

 

Ik verwerk uw persoonsgegevens voor volgende doelen: 

a.  Om een overeenkomst met u uit te voeren of om de nodige stappen te ondernemen op uw verzoek vooraleer een overeenkomst aan te gaan: 

 • om over te gaan tot de levering en facturatie van mijn diensten;

 • het beheer van mijn klantenadministratie

 • om u te kunnen telefoneren of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • om u te informeren over wijzigingen van mijn diensten;

 • voor het afhandelen van uw (gebeurlijke) betaling; 

        

b.  Voor de behartiging van mijn gerechtvaardigde belang of dat van derden, zoals onder meer in het geval van volgende doeleinden: 

 • de uitoefening van mijn fundamentele rechten zoals het organiseren van mijn verdediging in rechte

 • het bewijzen van transacties, verklaringen e.d. 

 • fraudepreventie en bescherming tegen overtredingen

 • IT-beheer, infrastructuurbeheer en IT-beveiliging 

c.  Om te voldoen aan mijn wettelijke en reglementaire verplichtingen, zoals bijvoorbeeld:

 • het antwoorden op een officieel verzoek van gemachtigde publieke of gerechtelijke instantie

 • het vervullen van mijn fiscale verplichtingen 

d.  Om uw keuze te respecteren wanneer ik uw toestemming vraag voor een specifieke verwerking: 

 

 • indien ik bijkomende verwerkingen uitvoer voor andere doeleinden dan deze vermeld in deze privacyverklaring zal ik u hierover informeren en indien nodig uw toestemming vragen.

 

4.  DOELEINDEN DIE NIET VOORZIEN ZIJN IN DEZE PRIVACYVERKLARING 

 

In geval ik zou willen overgaan tot uitvoering van een verwerking van persoonsgegevens voor een doel dat niet in deze privacyverklaring is vermeld, zal ik u voorafgaand via het door u opgegeven e-mailadres contracteren om u op de hoogte te stellen van deze nieuwe verwerking, van het doel en de wettelijke basis ervan, en zal u deze verwerking kunnen weigeren. 

 

 

5.  DUUR VAN HET BEWAREN VAN UW PERSOONSGEGEVENS  

 

Ik bewaar  uw gegevens niet langer dan voor het realiseren van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, noodzakelijk is of zolang als bij wet verplicht is.

 

 

6.  BIJZONDERE/GEVOELIGE GEGEVENS 

 

In het kader van mijn opdracht als bemiddelaar verwerk ik (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: 

 

 • strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen;

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar; 

 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. 

 

Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via vanthuyne@bemiddeling-mediation.be. Ik verwijder dan deze informatie.

 

7.  GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING 

 

Ik werk niet met geautomatiseerde besluitvormingsprocessen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Geautomatiseerde besluitvorming wordt gedefinieerd als beslissingen over individuen die uitsluitend worden gebaseerd op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking zonder dat er een mens tussenkomt en waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die de betrokken individuen in aanmerkelijke mate treffen. 

 

 

8.  BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS 

 

Ik maak gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en –maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

Indien er zich toch een incident zou voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Wanneer ik persoonsgegevens daadwerkelijk deel met externe partijen wordt met hen een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin steeds voldoende (technische) maatregelen moeten worden opgenomen zodat de beveiliging van uw gegevens zo goed als mogelijk gegarandeerd is.

Als u toch de indruk zou hebben dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan onmiddellijk contact op met mij via vanthuyne@bemiddeling-mediation.be.

 

 

9.  VERTROUWELIJKHEID – DELEN VAN GEGEVENS MET  DERDEN 

 

Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.  Ik verkoop uw gegevens niet aan derden en verstrek deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn wettelijke verplichtingen of de overeenkomst met u. 

Ik maak gebruik van diensten van derden. Hierdoor hebben deze partijen toegang tot mijn website, server of verzamelde persoonsgegevens. Ter bescherming van uw gegevens, heb ik met elk van deze partijen een verwerkingsovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

 

 

10.  UW RECHTEN 

 

Overeenkomstig de huidige regelgeving heeft u als betrokkene onderstaande rechten:

 • Recht op toegang/inzagein uw persoonsgegevens. Dit omvat tevens het recht een kopie te vragen.

 • Recht op verbetering, met inbegrip van de aanvulling van onvolledige gegevens indien deze niet accuraat zouden blijken. 

 • Recht op verwijderingvan uw persoonsgegevens, van zodra er geen rechtmatige grond meer is om deze te verwerken. 

 • Recht op het beperken van de verwerkingvan uw persoonsgegevens,

 • Recht op overdraagbaarheidvan uw persoonsgegevens. Dat betekent dat u mij een verzoek kan richten om uw persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar u of een door u aangeduide derde te sturen.

 • Recht op intrekking van uw toestemming: de toestemming die u mij heeft verleend om uw persoonsgegevens te verwerken, kan u steeds intrekken. De intrekking van uw toestemming is echter heeft echter geen invloed op de verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de behartiging van mijn gerechtvaardigd belang of die van een derde. 

 • Recht om  bezwaar te makentegen verwerking van uw persoonsgegevens (1) die noodzakelijk is voor mijn gerechtvaardigde belangen, maar er sprake is van redenen die specifiek verband houden met uw situatie en (2) ten behoeve van direct marketing. Dergelijk bezwaar is evenwel niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. 

 

11.  DE UITOEFENING VAN UW RECHTEN 

 

Wanneer u gebruik wil maken van één van deze rechten, dan kan u mij hiertoe uw gedateerd, schriftelijk of elektronisch verzoek bezorgen via: 

 

Ik houd eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek. 

U dient wel voor ogen te houden dat voormelde rechten niet absoluut zijn: er kunnen gronden voorliggen waardoor ik niet verplicht zal zijn om op uw verzoek in te gaan, of waardoor ik slechts gedeeltelijk aan uw verzoek gevolg zal geven. Desgevallend, zal ik u hiervan binnen de dertig dagen na ontvangst van uw verzoek op de hoogte stellen. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kan ik u verder vragen u een kopie van uw identiteitsbewijs toe te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto en rijksregisternummer zwart. 

Elk verzoek wordt kosteloos behandeld, tenzij de verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name wegens hun repetitieve karakter. 

In geval verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig blijken te zijn (vb. ) zal ofwel een redelijke vergoeding worden aangerekend in het licht van de administratieve kosten waarmee het verstrekken van de gevraagde informatie of communicatie en het treffen van de gevraagde maatregelen gepaard gaan; ofwel zal geweigerd worden aan het verzoek gevolg  te worden gegeven. Ik zal u hiervan uiterlijk binnen de dertig dagen vanaf uw verzoek op de hoogte stellen.

 

 

12.  KLACHTEN

 

Indien u een klacht zou hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kan u hierover direct contact met mij opnemen via vanthuyne@bemiddeling-mediation.be. Indien u meent dat ik de AVG overtreden heb, heeft u ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, de instantie die toezicht houdt op correcte naleving van de AVG/GDPR (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

13.  COOKIE-BELEID 

 

Ik gebruik cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van mijn website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. U vindt een nota over mijn cookie-beleid op deze website.

14.  WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING 

Ik houd mij het recht voor om deze privacyverklaring in de toekomst uit te breiden of aan te passen.  De meest recente versie van deze verklaring wordt steeds op mijn website geplaatst. Daarom is het aangewezen om mijn privacyverklaring op de website regelmatig te raadplegen. 

 

15.  CONTACTGEGEVENS

 

Heeft u verder vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring, dan kan u mij altijd contacteren:

Hilde Vanthuyne

Ravenstraat 51 

3000 Leuven 

Tel: 0474/91.07.70 (gsm)

vanthuyne@bemiddeling-mediation.be

www.bemiddeling-mediation.be

 

 

Deze privacyverklaring werd het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018. 

bottom of page