SPECIALISATIES

RELATIE- EN SCHEIDINGSBEMIDDELING

Wanneer een relatie niet meer vlot verloopt maar er (nog) niet echt sprake is van scheiden, kan je opteren voor een relatiebemiddeling.  De onderliggende moeilijkheiden worden in een sfeer van vertrouwen blootgelegd.  Beide partners krijgen erkenning in hun wederzijdse belangen en verwachtingen en kansen tot herstel van de relatie worden uitgetekend.

 

Indien men als partners niet meer verder wil en wenst te scheiden, kan een scheidingsbemiddeling overwogen worden.  Als bemiddelaar begeleid ik jullie in de opeenvolgende stappen om tot een gezamelijk gedragen regeling te komen.  Dat proces is verschillend voor gehuwden en niet gehuwden en wordt tevens bepaald door het feit of men een voorlopige of definitieve regeling wenst.  De rode draad is echter dat partners in dialoog gaan met elkaar en samen tot een overeenkomst komen waarin zowel materieel als emotioneel beider belangen worden gerespecteerd.  Als bemiddelaar begeleid ik dat beslissingsproces vanuit een meerzijdige partijdigheid en in een sfeer van vertrouwen.  Het feit dat beide partners verantwoordelijkheid krijgen om samen tot een oplossing te komen, garandeert dat afspraken ook beter worden gerespecteerd.  Waar nodig worden beide partners geïnformeerd over alle juridische aspecten die noodzakelijk zijn in het samen uitwerken van beslissingen betreffende het verdelen van hun vermogen, het huis en de regeling voor de kinderen.  

OUDERSCHAPSBEMIDDELING EN HET BEGELEIDEN VAN KINDEREN

In een ouderschapsbemiddeling focussen we ons op alle regelingen betreffende het welzijn van de kinderen.  Hoofdzakelijk gaat het om de vraag waar de kinderen verblijven, hoe de kosten worden verdeeld en hoe de belangrijke beslissingen worden genomen.  Als bemiddelaar hou ik hier het belang van de kinderen te allen tijde voor ogen en stimuleer beide partijen om een zo concreet mogelijke en doordachte overeenkomst te maken zodat de kans op conflicten in de toepassing ervan zo klein mogelijk wordt gehouden.   Vanuit mijn pedagogische knowhow bekijk ik met de ouders of het wenselijk is om de kinderen bij de regeling te betrekken op een wijze die aangepast is aan hun leeftijdsfase en individuele draagkracht. 

 

Kinderen zijn zeer loyaal en willen hun ouders niet kwetsen.  Dat verklaart waarom een kind niet altijd zijn gevoelens of gedachten zal uiten in een situatie waarin het voelt dat de ouders het reeds moeilijk hebben of er en gespannen sfeer heerst.   Via aangepaste gespreks- en speltechnieken kunnen kinderen in een bemiddelingssessie op een veilige manier verwoorden of laten zien wat hun behoeften zijn, hoe ze de scheiding ervaren en hoe met hen kan worden rekening gehouden.

 

Indien gewenst kan een kind dat het moeilijk heeft met de scheiding aangepast worden begeleid en ondersteund zodat het meer draagkracht ontwikkelt in het verwerkingsproces.

 

Ook ouders maken niet zelden een fase door waarin schuldgevoelens naar de kinderen toe overheersen.  Ondersteuning in de verwerking van dit zeer belastende gevoel kan ervoor zorgen dat ouders ook in en na de scheiding in hun kracht kunnen blijven staan vanuit opvoedingsvertrouwen.  

FAMILIEBEMIDDELING

Indien er in een familie vaak kortsluitingen zijn die men zelf moeilijk ontward krijgt, kan dat emotioneel en fysiek een zware impact hebben.  Ik denk bijvoorbeeld aan conflicten tussen broers en zussen betreffende erfenissen, zorg om de ouders, enz.  Het bespreekbaar maken van ieder zijn belangen in de serene en discrete sfeer van een bemiddeling kan verhelderend werken.  Eventueel onuitgesproken wrevels krijgen een plaats en er komt ruimte vrij om constructief tot een win-win-regeling te komen met respect voor alle belangen. 

 

Heel wat conflicten doen zich voor binnen nieuw samengestelde gezinnen, niettegenstaande de intiële goede intenties om harmonieus samen te leven. De ontgoocheling voor zowel de kinderen als de ouders (evt grootouders) is dan ook bijzonder groot wanneer het vlot functioneren dreigt vast te lopen.  Bemiddeling laat toe om alle betrokkenen te erkennen in wat ze nodig hebben in de betreffende gezinssituatie en afspraken te maken die de individuele ontplooiing en het fijn samenleven herstellen.  

 
 
 

© 2018, Hilde Vanthuyne, Erkend door de Federale Bemiddelingscommissie
BE 0708 853 432